ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 

o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือ
ผู้มาติดต่อ

o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ 

o13 E–Service