ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

o1 โครงสร้าง

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

o3 อำนาจหน้าที่

o4 ข้อมูลการติดต่อ

o5 ข่าวประชาสัมพันธ์

o6 Q&A