ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

o22 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม