ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม