ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน 

o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
จากการปฏิบัติหน้าที่

o27 การสร้างวัฒนธรรม
No Gift Policy

o28 รายงานผลตามนโยบาย
No Gift Policy

o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

o30 การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับสินบน

o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี