ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2  การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต 

o32 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต

o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน