คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ

Area08032024.pdf

ข้อมูล Update ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567

หนังสือราชการ/ ปฏิทินการดำเนินงาน

ว301 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน.pdf.crdownload

เอกสาร/ไฟล์นำเสนอ

ITA2024Area

นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี

ITA2024Area(2)

นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี

บรรยาย OIT เขต O1-O13.pdf

จ่าสิบเอก ณพล ยะนินทร

บรรยายOITเขต2567.pdf

นายประยุทธ ศรีบุญเรือง

บรยาย นคร เจือจันทร์ 026-o35 V.3.pdf

นายนคร  เจือจันทร์