ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3  การจัดซื้อจัดจ้าง 

o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี